તમારું નામ મેરીટ લીસ્ટમાં ચેક કરી લીસ્ટમાં જણાવેલ તારીખ તથા સમય પર કાઉસેલીંગ માટે પ્રિન્સીપાલ સમક્ષ તમામ ઓરીજીનલ ડોક્યુમેન્ટ સાથે હાજર રહેવું.
ત્યારબાદ કોઇપણ દલીલ માન્ય રાખવામાં આવશે નહી અને એડમિશનના તમામ હક્ક-દાવા કરી શકશે નહી. લી. મેનેજમેન્ટ.

Fifth Merit List

 

B.Sc. (Sem-I) (Mathematics Division)

B.Sc. (Sem-I) (Microbiology Division)

B.Sc. (Sem-I) (Zoology Division)